945

Liquitex aerosola krāsu uzgaļu tīrītājs. Pagarina uzgaļa kalpošanas laiku un novērš uzgaļa aizsērēšanu. Notīra līdz 80 uzgaļiem. Palīdz noņemt krāsas atlikumus no uzgaļiem, otām un citiem piederumiem. Pēc lietošanas noņemiet uzgali no aerosola krāsas. Izsmidziniet apmēram 3 sekundes vai līdz brīdim, kad aerosols ir dzidrs. 
Bīstami! Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Kaitīgs norijot. Izraisa nopietnu acu kairinājumu
Satur: propelentu: dimetilēteri.
Piesardzības pasākumi: Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Sargāt acis. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Tvertne zem spiediena
karstumā var eksplodēt. Neuzglabāt un neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Brīdinājums: Tvertne zem spiediena: nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122°F.Sargāt no bērniem. Pirmās palīdzības :Saskarē ar acīm: nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens 5-10minūtes.
Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJASCENTRU/ārstu. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Ja simptomi saglabājas, vērsties pie ārsta. saņemt tūlītēju medicīnisko palīdzību. Atbrīvoties no satura/tvertnes/piesārņotā materiāla saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem. 

Ražotājs: Winsor & Newton; Francija

SKU: 4459230
Liquitex Uzgaļu tīrītājs 400 ml
945

You may also like