1125

Šķīdinātājs ar samazinātu smaržu. Piemērots eļļas un alkīda krāsām. Palielina sajaukšanas laiku.

Bīstami!

Satur: Ogļūdeņraži,
C11-C14,<2% aromatiskās vielas (EC No926-141-60)
Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos. Norīšanas gadījumā: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu.
Sargāt no bērniem. Atbrīvoties no satura/tvertnes/piesārņotā materiāla saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.

 

Ražotājs: Winsor & Newton; Francija

SKU: 3039757
Winsor & Newton Sansodor 250ml
1125

You may also like