595

Spēcīgs šķīdinātājs un otu tīrītājs. Izmanto eļļas vai alkīda krāsām. Satur terpentīna eļļu. Glabāt cieši noslēgtu un prom no gaismas, lai novērstu oksidēšanos. Nelietot, ja tas ir sabiezējis. Ātri iztvaikojošs. Viegli uzliesmojošs. Atkārtota vielas nokļūšana uz ādas var izraisīt tās sausumu un plaisāšanu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no siltuma, karstām virsmām, atklātām liesmām un citām uzliesmojošām virsmām. Nesmēķēt. Kairinošs acīm. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Šķidrumu norijot var izraisīt plaušu bojājumus. Norijot neizraisīt vemšanu, nekavējoties griezties toksikoloģijas centrā, uzrādot šo iepakojumu. Profesionālai lietošanai.

Ražotājs: Winsor & Newton; Francija

SKU: 3021744
Winsor & Newton Destilēts terpentīns
595

You may also like