785

Aizsargā no putekļiem un mitruma. Ideāli piemērots papīram, kokam, metālam un modelēšanas materiāliem. Noņemams ar minerālspirtu vai terpentīnu. Lietot ārā vai labi vēdināmā vietā temperatūrā, kas ir augstāka par 5 C. Pirms lietošanas aerosolu kārtīgi sakratiet un turiet apmēram 30 cm no virsmas. Kad esat pabeidzis, turiet aerosolu otrādi un izsmidziniet dažas sekundes, lai novērstu aizsērēšanu.
Satur propelentu - dimetilēteri. Satur standarta šķīdinātāju. Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena: karsējot var uzsprāgt. Izraisa ādas kairinājumu. Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no karstuma/dzirkstelēm/atklātas liesmas/karstām virsmām. Smēķēt aizliegts. Nesmidzināt uz atklātas liesmas vai cita aizdegšanās avota. Nedurt un nededzināt, pat pēc lietošanas. Sargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 C. Izvairīties ieelpot tvaikus/aerosolus. Izmantojiet tikai ārā vai labi vēdināmā vietā. Sargāt no bērniem. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu vai plaisāšanu. Brīdinājums: izmantojiet tikai saskaņā ar norādījumiem. Tīša nepareiza lietošana, apzināti koncentrējot un ieelpojot saturu, var būt kaitīga vai letāla.

Ražotājs: Winsor & Newton; Spānija

SKU: 3034989
Winsor & Newton Universāla matēta laka 150ml
785

You may also like