1475

Spīdīga nobeiguma laka. Laka piemērota eļļas, alkīda, akrila krāsām. Noņemama ar vaitspirtu, minerālspirtu, terpentīnu. Lietot kad darbs ir nožuvis. Neizmantot kā šķīdinātāju.

Uzmanību! Viegli uzliesmojošs. Izgarojumi var izraisīt miegainību un reiboņus. Toksisks ūdens organismiem.
Bīstami! Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā!
Satur:EUH208 Stoddara šķīdinātājs ar zemu viršanas temperatūru- nestandarta ligroīns
(Minerālspirti, 85% nonāns un 15% trimetilbenzols CAS nr 8052-41-3) Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa orgānu bojājumu ilgstoša vai atkārtotas iedarbības rezultātā.Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem-Nesmēķēt. Neieelpot izgarojumus/smidzinājumu. Izmantojiet tikai ārā vai labi vēdināmā vietā.Sargāt no bērniem.Izvairieties no izplatīšanas apkārtējā vidē.Atbrīvoties nosatura/tvertnes/piesārņotā materiāla saskaņā ar nacionālo likumdošanu.
Izobutilmetakrilāts, benzotriazola maisījums
( EC No400-830-7)
Var izraisīt alerģisku reakciju. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Ražotājs: Winsor & Newton; Francija

SKU: 3039732
Winsor & Newton Artists' Gloss Varnish 250ml
1475

You may also like