595

Izmanto kā šķīdinātāju krāsām, lakām un kā izejvielu organiskajā sintēzē. Pamatā izmanto procesā ar eļļas bāzes krāsām.

Satur terpentīnu.

Bīstami! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norīts vai nonāk elpceļos. Saskarē ar ādu var izraisīt alerģiskas reakcijas. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums, dzirksteles, atklāta uguns, statiskā enerģijas izlāde, karstas virsmas. Nesmēķēt. Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķa palīdzību. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izsakalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar likumu.

SKU: SVEKU500
Sveķu terpentīns 500 ml
595

You may also like