1455

Bezkrāsas, caurspīdīgs šķīdinātājs eļļas krāsām, palīglīdzekļiem eļļas darbiem kā arī lakām (izņemot uz alkohola bāzes ), sveķu šķīdinātājs (damaras, mastikas u.c.). Terpantīna destilāts.

Uzmanību! Viegli uzliesmojošs. Izgarojumi var izraisīt miegainību un reiboni. Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos.Atkārtota vielas nokļūšana uz ādas var izraisīt tās sausumu un plaisāšanu. Izvairīties no siltuma, karstām virsmām, atklātām liesmām un citām uzliesmojošām virsmām. Nesmēķēt. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Pudeles saturu /iepakojumu likvidēt kā bīstamu atkritumu.
Norijot neizraisīt vemšanu, nekavējoties griezties toksikoloģijas centrā,uzrādot šo iepakojumu.
! Izraisa orgānu bojājumus (centrālai nervu sistēmai)

Ražotājs: Lukas

SKU: 22100125
Lukas 2210 Tīrs Balzama Destilēts Terpentīns
1455

You may also like