1455

Akrila laka universālai lietošanai. Laka veido satīna matētu kārtu, kas aizsargā gleznu/ fotogrāfiju/plakātu/.. no UV stariem, putekļiem un netīrumiem. Ātri žūstoša. Nožuvusi laka veido elastīgu un izturīgu plēvi. Ūdensizturīga, caurspīdīga. Ļoti laba saķere. Nedzeltē. Laka var mainīt krāsas dziļumu, ja to izmanto ūdens krāsām vai pasteļiem. Novērš traucējošās spīdumu, aizsargā pret triecieniem un skrāpējumiem.
Šķīdinās terpentīna eļļā un minerālspirtā (restaurācijai).
Lietošana.
Nepieciešams testēt pirms darba pārklāšanas. Kārtīgi sakratīt pirms lietošanas! Uzpūst plānu kārtu, uz mākslas darba, no 30-40cm attāluma. Pirms lakas uzklāšanas , darba virsmai jābūt pilnīgi nožuvušai, attīrītai no putekļiem. Pēc lietošanas , pagrieziet tvertni otrādāk un izpūtiet laku , pūtiet tik ilgi , līdz no tās izdalās tikai propelents. Produkta dati: šķīdinātāju bāzes caurspīdīga laka uz akrila sveķu bāzes ar pievienotu matēšanas līdzekli.
Bīstami! Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Var izraisīt miegainību un reiboņus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu). Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/.../karstas virsmas. Nesmēķēt. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Tvertne zem spiediena: nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. Neieelpot gāzi/ smidzinājumu. Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus. IEKĻŪSTOT ACĪS:
nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens pāris minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122°F. Atbrīvoties no satura/tvertnes kā noteikts vietējās regulās. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

Ražotājs: Lukas; Vācija

SKU: 315092
Lukas Studio akrila aerosola satīna matēta laka 400ml
1455

You may also like