1195

Caurspīdīga, elastīga starplaka eļļas glezniecībai. Piemērota virsmas retušēšanai. Sastāvā: akrila sveķi, vaitspirts.
Bīstami! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboni. Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot tikai ārpus telpām vai labi vēdināmā vietā. Valkāt aizsargcimdus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem. Saur: Ogļūdeņraži, C9-11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% aromātiskās vielas. Atkārtota vielas nokļūšana uz ādas var izraisīt tās sausumu vai plaisāšanu.

Ražotājs: Lukas; Anglija

SKU: 22050125
Lukas 2205 retušas laka 125 ml
1195

You may also like