685

Viegli iedzeltena piedeva eļļas krāsām žūšanas paātrināšanai un krāsu konsistences palielināšanai- pastveidīgas eļļas krāsas iegūšanai. Palīglīdzekļa saturs ļauj veidot daudzslāņu struktūru novēršot iespējamo krāsu sakrunkojumu. Nedzeltējošs. Šķaidāms ar terpentīnu, vaitspirtu. Nožūstot nešķīst terpentīnā. Sastāvs: alkīda sveķi, biezinātāji, sikatīvs, saulespuķu eļļa, vaitspirts. Ievērībai: pabeigtu darbu turot tumšā vietā, jo sevišķi gaišie toņi var kļūt tumšāki, atgriezeniska reakcija – turot darbu gaismā. Tūbiņu turēt blīvi noslēgtu vēsā vietā. Bīstami! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboni. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izvairīties no nokļūšanas vidē. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai apģērba. Satur: Ogļūdeņraži, C9-11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% aromātiskās vielas, dipentēnu; 1,8-cineols. Atkārtota vielas nokļūšana uz ādas var izraisīt ādas sausumu vai plaisāšanu. Var izraisīt alerģisku reakciju. 

Ražotājs: Lukas; Anglija

SKU: 22250009
Lukas Medium 5 gleznošanas gēls / Painting Butter
685

You may also like