1455

Bezkrāsas elastīga, spīdīga sintētisko sveķu pārklāšanas laka pabeigtiem eļļas, akrila, temperas darbiem. Šķīdināma terpentīneļļā un minerālspirtā. Bīstami! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Izgarojumi var izraisīt miegainību vai reiboni. Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos.
Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
Atkārtota vielas nokļūšana uz ādas var izraisīt tās sausumu un plaisāšanu. Izvairīties no siltuma, karstām virsmām, atklātām liesmām un citām uzliesmojošām virsmām. Nesmēķēt. Valkāt aizsargcimdus.
Norijot NEIZRAISĪT vemšanu, nekavējoties griezties toksikoloģijas centrā,uzrādot šo iepakojumu. Pudeles saturu /iepakojumu likvidēt kā bīstamu atkritumu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Satur: Ogļūdeņraži, C9-11, n-alkāni, izoalkāni,cikliskie savienojumi, <2% aromātiskās vielas.

Ražotājs: Lukas; Anglija

SKU: 22030125
Lukas 2203 nobeiguma laka, spīdīga 125 ml / 1000 ml
1455

You may also like