4895

Klasiska, viegli iedzeltena, spīdīga laka no dabīgiem sveķiem gleznošanai ar eļļas un temperas krāsām. Šķīdina ar terpentīnu.

Uzmanību
H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
H302+H312 Kaitīgs, ja norīts vai saskaras ar ādu.
H315 Kairina ādu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H304 Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos.
H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
P210 Izvairīties no siltuma, karstām virsmām, atklātām liesmām un citām uzliesmojošām virsmām. Nesmēķēt.
P301 + P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P331 NEIZRAISĪT vemšanu.
P262 Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.
P102 Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
Satur: terpentinu, metanolu

SKU: 2206_1000
Lukas 2206 Damāras laka
4895

You may also like