1655

Klasiska, viegli iedzeltena, spīdīga laka no dabīgiem sveķiem gleznošanai ar eļļas un temperas krāsām. Šķīdina ar terpentīnu.

Bīstami! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs norijot, nonākot saskarē
ar
ādu vai ieelpojot. Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Var izraisīt
nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos. Toksisks ūdens organismiem
ar ilglaicīgām sekām. Izvairīties no siltuma, karstām virsmām, atklātām liesmām un citām uzliesmojošām virsmām. Nesmēķēt. Izvairieties no tvaiku ieelpošanas. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties
ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz
drēbēm. Uzglabāt bērniem
nepieejamā vietā. Satur: terpentīnu, metanolu

Ražotājs: Lukas

SKU: 2206_0125
Lukas 2206 Damāras laka
1655

You may also like