895

Šķīdinātājs eļļas krāsām bez smaržas.
Piezīme: nav piemērots dabīgo sveķu šķīdināšanai.

Uzmanību!
H222 Viegli uzliesmojošs
EUH066 Atkārtota vielas nokļūšana uz ādas var izraisīt tās sausumu un plaisāšanu.
P210 Izvairīties no siltuma, karstām virsmām, atklātām liesmām un citām uzliesmojošām virsmām. Nesmēķēt.
H319 Kairinošs acīm.
P102 Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
Šķidrumu norijot var izraisīt plaušu bojājumus. Norijot neizraisīt vemšanu, nekavējoties griezties toksikoloģijas centrā, uzrādot šo iepakojumu.
Profesionālai lietošanai.

SKU: 22180125
Lukas 2218 terpentīns bez smaržas
895

You may also like