2975

Šķīdinātājs eļļas krāsām bez smaržas.
Piezīme: nav piemērots dabīgo sveķu šķīdināšanai.

Šķīdinātājs eļļas krāsām gandrīz bez smaržas, otu un palešu attīrītājs. Nav piemērots dabisko sveķu šķīdināšanai vai sveķu šķīdumu atšķaidīšanai. Sastāvs: Šķīdinātāju maisījums (nafta). Atkārtota vielas nokļūšana uz ādas var izraisīt tās sausumu un plaisāšanu.
Bīstami! Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts.Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai apģērba. Satur: ogļūdeņražus, C11-C12, izoalkānus, < 2% aromātisko vielu. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var būt nāvējošs, ja norij un nokļūst elpceļos. Var radīt ilgstošu kaitīgu ietekmi uz ūdens organismiem.
Piesardzības pasākumi: Izvairīties no norīšanas. Nomazgāt rokas uzreiz pēc lietošanas. Neuzglabāt un neizmantot karstuma vai liesmas tuvumā. Izmantot tikai ar atbilstošu ventilāciju. SARGĀT NO BĒRNIEM.
Pirmā palīdzība: JA NORĪTS, neizraisīt vemšanu. Nekavējoties sazināties ar ārstu vai
toksikoloģijas centru. Ja rodas ieelpošanas simptomi, pārvietoties svaigā gaisā. Ja simptomi saglabājas, vērsties pie ārsta. Lai iegūtu papildu informāciju par veselību, sazināties ar saindēšanās kontroles centru.

Ražotājs: Lukas; Anglija

SKU: 22181000
Lukas 2218 terpentīns bez smaržas
2975

You may also like