1455

Bezkrāsas elastīga, spīdīga sintētisko sveķu pārklāšanas laka pabeigtiem eļļas, akrila, temperas darbiem. Šķīdināms terpentīna eļļa un minerālspirtā (urīnvielas un aldehīda sveķi, minerālspirts). Bīstami! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboni. Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot tikai ārpus telpām vai labi vēdināmā vietā. Valkāt aizsargcimdus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem. Saur: Ogļūdeņraži, C9-11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% aromātiskās vielas. Atkārtota vielas nokļūšana uz ādas var izraisīt tās sausumu vai plaisāšanu.

Ražotājs: Lukas

SKU: 2202_0125
Lukas 2202 glancēta laka 125ml / 1000ml
1455

You may also like