1195

Bezkrāsas elastīga, spīdīga sintētisko sveķu pārklāšanas laka pabeigtiem eļļas, akrila, temperas darbiem. Šķīdināms terpentīna eļļa un minerālspirtā. (urīnvielas un aldehīda sveķi, minerālspirts). Profesionālai lietošanai.

Uzmanību! 

H222 Viegli uzliesmojošs .

H336 Izgarojumi var izraisīt miegainību un reiboni.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

H300+H330

Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos.

EUH066 Atkārtota vielas nokļūšana uz ādas var izraisīt tās sausumu un plaisāšanu.

P210 Izvairīties no siltuma, karstām virsmām, atklātām liesmām un citām uzliesmojošām virsmām. Nesmēķēt.

P102 Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

P501 pudeles saturu / iepakojumu likvidēt kā bīstamu atkritumu.

Norijot neizraisīt vemšanu, nekavējoties griezties toksikoloģijas centrā, uzrādot šo iepakojumu.

H372

! Izraisa orgānu bojājumus (centrālai nervu sistēmai)
SKU: 2202_0125
Lukas 2202 glancēta laka 125ml / 1000ml
1195

You may also like