1455

Laka eļļas, akrila un temperas darbiem. Ātri žūstoša, bezkrāsas, elastīga, nedzeltējoša, spīdīga laka no sintētiskiem sveķiem. Šķīdināms terpentīna eļļa un minerālspirtā.

Uzmanību! Viegli uzliesmojošs. Izgarojumi var izraisīt miegainību un reiboni. Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos. Atkārtota vielas nokļūšana uz ādas var izraisīt tās sausumu un plaisāšanu. Izvairīties no siltuma, karstām virsmām, atklātām liesmām un citām uzliesmojošām virsmām. Nesmēķēt. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Pudeles saturu /iepakojumu likvidēt kā bīstamu atkritumu. Norijot neizraisīt vemšanu, nekavējoties griezties toksikoloģijas centrā, uzrādot šo iepakojumu. Izraisa orgānu bojājumus (centrālai nervu sistēmai).

Ražotājs: Lukas; Anglija

SKU: 2209_0125
Lukas 2209 akrila spīdīga laka 125ml / 1000ml
1455

You may also like