3380

Laka eļļas, akrila un temperas darbiem. Ātri žūstoša, bezkrāsas, elastīga, nedzeltējoša, spīdīga laka no sintētiskiem sveķiem. Šķīdināms terpentīna eļļa un minerālspirtā.

Uzmanību!
H222 Viegli uzliesmojošs .
H336 Izgarojumi var izraisīt miegainību un reiboni.
H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
H300+H330 Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos.
EUH066 Atkārtota vielas nokļūšana uz ādas var izraisīt tās sausumu un plaisāšanu.
P210 Izvairīties no siltuma, karstām virsmām, atklātām liesmām un citām uzliesmojošām virsmām. Nesmēķēt.
P102 Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
P501 pudeles saturu /iepakojumu likvidēt kā bīstamu atkritumu. Norijot neizraisīt vemšanu, nekavējoties griezties toksikoloģijas centrā,uzrādot šo iepakojumu.
H372 ! Izraisa orgānu bojājumus (centrālai nervu sistēmai)

SKU: 2209_1000
Lukas 2209 akrila spīdīga laka 125ml / 1000ml
3380

You may also like