1195

Ātri žūstoša, bezkrāsas, elastīga, nedzeltējoša, zīdaini-spīdīga sintētisko sveķu laka akrila un eļļas darbiem. Neizmanto matētām krāsām - piem. Guašas un temperas krāsu darbiem. Šķīdināms terpentīna eļļa un minerālspirtā. Pirms lietošanas, kārtīgi sakratīt.
Sastāvā: akrila sveķi, matējoša viela, mineralspirts.

Uzmanību!
H222 Viegli uzliesmojošs .
H315 Kairina ādu.
H336 Izgarojumi var izraisīt miegainību un reiboni.
H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
H300+H330 Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos.
EUH066 Atkārtota vielas nokļūšana uz ādas var izraisīt tās sausumu un plaisāšanu.
EUH 208 Satur . Var izraisīt alerģisku reakciju.
P210 Izvairīties no siltuma, karstām virsmām, atklātām liesmām un citām uzliesmojošām virsmām. Nesmēķēt.
P261Izvairīties ieelpot izgarojumus.
P280Izmantot aizsargcimdus.
P102 Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Norijot neizraisīt vemšanu, nekavējoties griezties toksikoloģijas centrā,uzrādot šo iepakojumu.
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējām regulām.

SKU: 2204_0125
Lukas 2204 akrila satīna spīdīga laka 125ml / 1000ml
1195

You may also like