1455

Ātri žūstoša, bezkrāsas, elastīga, nedzeltējoša, zīdaini-spīdīga sintētisko sveķu laka akrila un eļļas darbiem. Neizmanto matētām krāsām - piem. Guašas un temperas krāsu darbiem. Šķīdināms terpentīna eļļa un minerālspirtā. Pirms lietošanas, kārtīgi sakratīt.
Sastāvā: akrila sveķi, matējoša viela, minerālspirts. Bīstami! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa ādas kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboni. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts. Izvairīties ieelpot tvaikus. Valkāt aizsargcimdus. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. Satur: Ogļūdeņraži, C9-11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% aromātiskās vielas, izobutilmetakrilātu. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu vai plaisāšanu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Ražotājs: Lukas; Anglija

SKU: 2204_0125
Lukas 2204 akrila satīna spīdīga laka 125ml / 1000ml
1455

You may also like