1325

Aerosola laka pabeigtiem eļļas, akrila, temperas darbiem, zīmējumiem un drukai. Nav piemērota matētām krāsām: guašām. Var parādīties pelēks slānis. Laka veido satīn-spīdīgu kārtu, kas aizsargā darbu no UV stariem, putekļiem un netīrumiem. Ātri žūstoša. Nožuvusi veido elastīgu un izturīgu plēvi.

Caurspīdīga, ūdensizturīga, nedzeltē.

Šķīdināms terpentīna eļļa un minerāl spirtā. Laka var mainīt krāsas dziļumu. 

Nav piemērota putuplasta virsmām.

Pirms lakas uzklāšanas, darba virsmai jābūt pilnīgi nožuvušai, attīrītai no putekļiem. Kārtīgi sakratīt pirms lietošanas. Uzglabāt un turēt istabas temperatūrā. 

Laka satur: akrila sveķus, matējošo vielu,  šķīdinātāja maisījumu, propellant gāzi (propāns, butāns). 

Bīstami! Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.Tvertne zem spiediena:karstumā var eksplodēt. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt miegainību un reiboņus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Neieelpot gāzi/smidzinājumu. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/.../karstas virsmas. Nesmēķēt. Tvertne zem spiediena: nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122°F.Atbrīvoties no satura/tvertnes kā noteikts vietējās regulās. Satur: acetonu, n-butilacetātu, ogļūdeņražus, c9-c11, n-alkānus, izoalkānus, cikliskus, <2% aromātiskos savienojumus, šķīdinātāju ligroīnu (naftas), ar ūdeņradi apstrādātu vieglo naftēnu.

Ražotājs: Lukas; Nīderlande

SKU: 23240150
Lukas 2324 aerosola satīn-spīdīga laka 150ml / 400ml
1325

You may also like