1075

Aerosola laka pabeigtiem eļļas, akrila, temperas darbiem, zīmējumiem un drukai. Laka veido matētu kārtu, kas aizsargā darbu no UV stariem, putekļiem un netīrumiem. Ātri žūstoša. Nožuvusi veido elastīgu un izturīgu plēvi.

Caurspīdīga, ūdensizturīga, nedzeltē.

Šķīdināms terpentīna eļļa un minerāl spirtā. Laka var mainīt krāsas dziļumu. 

Nav piemērota putuplasta virsmām.

Pirms lakas uzklāšanas, darba virsmai jābūt pilnīgi nožuvušai, attīrītai no putekļiem. Kārtīgi sakratīt pirms lietošanas. Uzglabāt un turēt istabas temperatūrā. 

Laka satur: akrila sveķus, matējošo vielu, šķīdinātāja maisījumu, propellant gāzi (propāns, butāns). 

Profesionālai lietošanai.

Uzmanību! 

H222 Īpaši viegli uzliesmojošs airsols.

H229 Tvertne zem spiediena; karstumā var eksplodēt.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H336 Izgarojumi var izraisīt miegainību un reiboni.

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar īslaicīgām sekām.

H315 Kairina ādu.

EUH066 Atkārtota vielas nokļūšana uz ādas var izraisīt tās sausumu un plaisāšanu.

EUH208 Satur izobutilmetakrilātu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums, dzirksteles, atklāta uguns un citām uzliesmojošām virsmām. Nesmēķēt.

P102 Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

P501 pudeles saturu / iepakojumu likvidēt kā bīstamu atkritumu.

S45 Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību, uzrādot šo iepakojumu.

P410+P412 Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50*C/122*F.

! Izraisa orgānu bojājumus (centrālai nervu sistēmai)

Ražotājs: Lukas; Nīderlande

SKU: 23220150
Lukas 2322 aerosola matēta laka 150ml / 400ml
1075

You may also like