1325

Aerosola laka pabeigtiem eļļas, akrila, temperas darbiem, zīmējumiem un drukai. Laka veido matētu kārtu, kas aizsargā darbu no UV stariem, putekļiem un netīrumiem. Ātri žūstoša. Nožuvusi veido elastīgu un izturīgu plēvi.

Caurspīdīga, ūdensizturīga, nedzeltē.

Šķīdināms terpentīna eļļa un minerāl spirtā. Laka var mainīt krāsas dziļumu. 

Nav piemērota putuplasta virsmām.

Pirms lakas uzklāšanas, darba virsmai jābūt pilnīgi nožuvušai, attīrītai no putekļiem. Kārtīgi sakratīt pirms lietošanas. Uzglabāt un turēt istabas temperatūrā. 

Laka satur: akrila sveķus, matējošo vielu, šķīdinātāja maisījums,propelēn gāzi(propāns, butāns),ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie savienojumi, <2% aromātiskās vielas, acetons,n-butilacetāts,
ogļūdeņraži, C6-C7, izoalkāni, cikliskie savienojumi, <5% n-heksāns.

Bīstami! Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena:
karstumā var eksplodēt. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Ja nepieciešama medicīniska konsultācija, ieteicams uzrādīt iepakomjumu.
Sargāt no bērniem.Var izraisīt miegainību un reiboņus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Neieelpot gāzi/ smidzinājumu. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/.../karstas virsmas. Nesmēķēt. Tvertne zem spiediena: nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Nedurt un nededzināt, pat pēc lietošanas.
Neieelpot aerosolu.Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122°F. Atbrīvoties no satura/tvertnes kā noteikts vietējās regulās.

Ražotājs: Lukas; Nīderlande

SKU: 23220150
Lukas 2322 aerosola matēta laka 150ml / 400ml
1325

You may also like