1325

Aerosola laka pabeigtiem eļļas, akrila, temperas darbiem. Laka veido spīdīgu kārtu, kas aizsargā darbu no UV stariem, putekļiem un netīrumiem. Ātri žūstoša. Nožuvusi veido elastīgu un izturīgu plēvi.

Caurspīdīga, ūdensizturīga, nedzeltē.

Šķīdināms terpentīna eļļa un minerāl spirtā. Laka var mainīt krāsas dziļumu. 

Nav piemērota putuplasta virsmām.

Pirms lakas uzklāšanas, darba virsmai jābūt pilnīgi nožuvušai, attīrītai no putekļiem. Kārtīgi sakratīt pirms lietošanas. Uzglabāt un turēt istabas temperatūrā. 

Laka satur: akrila sveķus, šķīdinātāja maisījumu, propellant gāzi (propāns, butāns). 

Bīstami! Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt miegainību un reiboņus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Kairina ādu. Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena:
karstumā var eksplodēt. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Satur izobutilmetakrilātu.Var izraisīt alerģisku reakciju.Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/.../karstas virsmas. Nesmēķēt.Atbrīvoties no satura/tvertnes kā noteikts vietējās regulās.Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).Sargāt no bērniem.
Neieelpot gāzi/ smidzinājumu. Tvertne zem spiediena: nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122°F.

Ražotājs: Lukas; Nīderlande

SKU: 23210150
Lukas 2321 aerosola glancēta laka 150ml / 400ml
1325

You may also like