1095

Aerosola fiksatīvs pasteļkrītu, krītu, ogles un zīmuļu darbu nostiprināšanai. Aizsargā darbu no UV stariem, putekļiem un netīrumiem, kā arī aizsargā to no izsmērēšanās. Ātri žūstoša. Nožuvis fiksatīvs veido elastīgu un izturīgu plēvi.

Ūdensizturīga, caurspīdīga. Nedzeltē. Pirms lietošanas aerosola baloniņam, kā arī darbam, jābūt istabas temperatūrā Pirms lietošanas kārtīgi sakratīt un testēt. Klājiet vienmērīgas kārtas, lai izvairītos no krāsu maiņas un fiksatīva biezuma uz darba. Produkts satur: akrila sveķi, šķīdinātāja maisījums, propellant gāzi (propāns, butāns).

Bīstami! Var izraisīt miegainību un reiboņus. Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/.../karstas virsmas. Nesmēķēt. Atbrīvoties no satura/tvertnes kā noteikts vietējās valsts regulās. Tvertni zem spiediena: nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. Neieelpot gāzi/ smidzinājumu. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122°F. Sargāt no bērniem. Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt produkta flakonu). Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti.

Ražotājs: Lukas; Nīderlande

SKU: 23230150
Lukas aerosola fiksatīvs 150ml / 400ml
1095

You may also like