985

Aerosola fiksatīvs pasteļkrītu, krītu, ogles un zīmuļu darbu nostiprināšanai. Aizsargā darbu no UV stariem, putekļiem un netīrumiem, kā arī aizsargā to no izsmērēšanās. Ātri žūstoša. Nožuvis fiksatīvs veido elastīgu un izturīgu plēvi.

Ūdensizturīga, caurspīdīga. Nedzeltē. Pirms lietošanas aerosola baloniņam, kā arī darbam, jābūt istabas temperatūrā Pirms lietošanas kārtīgi sakratīt un testēt. Klājiet vienmērīgas kārtas, lai izvairītos no krāsu maiņas un fiksatīva biezuma uz darba. Produkts satur: akrila sveķi, šķīdinātāja maisījums, propellant gāzi (propāns, butāns).

Bīstami!

H336 Var izraisīt miegainību un reiboņus.

H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.

H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/.../karstas virsmas. Nesmēķēt.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes kā noteikts vietējās valsts regulās.

P251 Tvertni zem spiediena: nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

P260 Neieelpot gāzi/ smidzinājumu.

P211 Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.

P410 + P412 Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122°F.

P102 Sargāt no bērniem.

S45 Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt produkta flakonu).

P103 Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti.

Ražotājs: Lukas; Nīderlande

SKU: 23230150
Lukas aerosola fiksatīvs 150ml / 400ml
985

You may also like