975

Bezkrāsas elastīga, matēta sintētisko sveķu pārklāšanas laka pabeigtiem eļļas, akrila, temperas darbiem. Šķīdināma terpentīneļļā un minerālspirtā. 

Profesionālai lietošanai.

Uzmanību! 

H222 Viegli uzliesmojošs .

H336 Izgarojumi var izraisīt miegainību un reiboni.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

H300+H330

Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos.

EUH066 Atkārtota vielas nokļūšana uz ādas var izraisīt tās sausumu un plaisāšanu.

P210 Izvairīties no siltuma, karstām virsmām, atklātām liesmām un citām uzliesmojošām virsmām. Nesmēķēt.

P102 Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

P501 pudeles saturu /iepakojumu likvidēt kā bīstamu atkritumu.

Norijot neizraisīt vemšanu, nekavējoties griezties toksikoloģijas centrā, uzrādot  šo iepakojumu.

H372

! Izraisa orgānu bojājumus (centrālai nervu sistēmai)
SKU: 22420125
Lukas 2242 nobeiguma laka, matēta 125 ml / 1000 ml
975

You may also like