875

Elastīga, bezkrāsaina, nedzeltējoša retušas laka eļļas gleznām. Nožūstot, zīdaini matēta. Izlīdzina neviendabīgi izžuvušu gleznojumu. Piemērota, lai atsāktu darbu uz sen nožuvušas virsmas. Aizsargā pret UV stariem. Pagaidu laku neuzklāt pēc finiša lakas!

 

Sastāvs: terpentīns, eļļa, benzola spirts. Augstas kvalitātes, spīdīga damāras laka. Elastīga, viegli uzklājama. Bīstami! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.  Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot. Var izraisīt nāvi. Kairina acis un ādu. Saskaroties ar ādu, var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt! Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus. Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Neieelpot izgarojumus. Ja rodas ādas kairinājums: lūdziet mediķu palīdzību. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Atbrīvoties no satura/tvertnes/piesārņotā materiāla saskaņā ar nacionālo likumdošanu.

Ražotājs: Lefranc Bourgeois; Francija

SKU: 300220
Lefranc Bourgeois Superfine retušas laka 150ml
875

You may also like