795


Lefranc Bourgeois Harlem Duroziez sikatīvs palielina slāņu mirdzumu un caurspīdīgumu. Veicina ātrāku, vienmērīgu krāsu slāņu nožūšanu. Piemērots lazēšanai. Var izmantot atsevišķi vai pievienot šķīdinātājam. 

 

Bīstami! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.  Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot. Var izraisīt nāvi. Kairina acis un ādu. Saskaroties ar ādu, var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt! Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus. Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Neieelpot izgarojumus. Ja rodas ādas kairinājums: lūdziet mediķu palīdzību. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Atbrīvoties no satura/tvertnes/piesārņotā materiāla saskaņā ar nacionālo likumdošanu.

Ražotājs: Lefranc Bourgeois; Francija

SKU: 300039
Lefranc Bourgeois Harlem Duroziez sikatīvs 75ml
795

You may also like