495

Augstas kvalitātes attīrīts priežu terpentīns.
Satur: terpentīna eļļu.
Bīstami! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu vai ieelpo. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.Sargāt no bērniem.
Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem- Nesmēķēt. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu.

 

Ražotājs: Lefranc Bourgeois; Francija

SKU: 300001
Lefranc Bourgeois Attīrīts terpentīns
495

You may also like