1065

Dabīgs priežu sveķu terpentīns ar n - alkānu piedevu. Izmanto kā šķīdinātāju eļļas un alkīda (pentāliju) krāsām, lakām, kā arī kā piesūcinātāju darvai un citām vielām uz eļļas bāzes.

Bīstami! Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar vidi. Kaitīgs norijot un ieelpojot. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.  Saskarē ar ādu var izraisīt alerģiskas reakcijas. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot aizsargcimdus / aizsargdrēbes / acu aizsargus / sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR ĀDU: Noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalo ādu ar ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Glabāt labi vēdināmā vietā. Likvidēt saturu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Satur terpentīna eļļu. Var izraisīt alerģisku reakciju. 

 

SKU: ESKAROT500
Eskaro priedes terpentīns 500ml
1065

You may also like