795

Šķīdinātājs  paredzēts, lai atšķaidītu eļļas vai alkīda krāsas. Izmanto arī otu un paletes tīrīšanai. Bīstami! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs norijot, nonākot saskarē ar ādu vai ieelpojot. Norijot un nokļūstot elpceļos, var būt letāls. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Izraisa ādas kairinājumu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts. Izvairieties ieelpot tvaikus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un ir viegli izņemamas. Turpiniet skalošanu. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem. Sastāvā: terpentīns, eļļa.

Ražots: Anglijā

SKU: 114007016
Daler Rowney terpentīns 75ml / 300ml
795

You may also like