645

Šķīdinātājs ar samazinātu aromātu eļļas vai alkīda krāsām. Izmanto otu un paletes tīrīšanai.
Uzmanību! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Norijot un nokļūstot elpceļos, var būt letāls. Var radīt ilgstošu kaitīgu ietekmi uz ūdens organismiem. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts. Izvairieties ieelpot tvaikus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem. Satur: Ogļūdeņraži, C11-C12, izoalkāni, <2% aromātiskās vielas. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu vai plaisāšanu.

Ražots: Anglijā

SKU: 114007024
Daler Rowney terpentīns ar samazinātu aromātu 75ml
645

You may also like