795

Aerosola fiksatīvs pasteļkrītu, krītu, ogles un zīmuļu darbu nostiprināšanai. Aizsargā darbu no UV stariem, putekļiem un netīrumiem, kā arī aizsargā to no izsmērēšanās. Ātri žūstoša. Pārklājot veido neredzamu, caurspīdīgu aizsargkārtu.
Lietošana: Kārtīgi sakratīt pirms lietošanas. Testēt pirms lietošanas. Izsmidzināt fiksatīvu ievērojot 30-40 cm attālumu no zīmējuma virsmas. Kārtīgi sakratīt pirms lietošanas! Uzmanību! Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Var izraisīt miegainību un reiboņus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu). Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/.../karstas virsmas. Nesmēķēt. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Tvertne zem spiediena: nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. Neieelpot gāzi/ smidzinājumu. Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus. IEKĻŪSTOT ACĪS: nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens pāris minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122°F. Atbrīvoties no satura/tvertnes kā noteikts vietējās regulās. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

Ražots: Anglijā

SKU: 114170000
Daler Rowney Perfix aerosola fiksatīvs 150ml / 400ml
795

You may also like