1475

Lietot pēc darba nožūšanas (6-12 mēneši). Izmantot istabas temperatūrā. Ar laiku var kļūt tumšāks. Noņemams ar terpentīnu. Lietojama kā laka pabeigtam darbam. Pirms lietošanas kārtīgi sakratīt un turēt apmēram 30 cm no virsmas. Kad darbs pabeigts, aerosola baloniņu apgriezt otrādi un izsmidzināt dažas sekundes, lai novērstu aizsērēšanu.
Bīstami! Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Kaitīgs norijot. Izraisa nopietnu acu kairinājumu
Satur: Benzilspirtu, terpentīna eļļu.
Piesardzības pasākumi: Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Sargāt acis. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Tvertne zem spiediena
karstumā var eksplodēt. Neuzglabāt un neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Brīdinājums: Tvertne zem spiediena: nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122°F.Sargāt no bērniem. Pirmās palīdzības :Saskarē ar acīm: nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens 5-10minūtes.
Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJASCENTRU/ārstu. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Ja simptomi saglabājas, vērsties pie ārsta. saņemt tūlītēju medicīnisko palīdzību. Atbrīvoties no satura/tvertnes/piesārņotā materiāla saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Ražotājs: Winsor & Newton; Francija

SKU: 3041985
Winsor & Newton Damāras laka 400 ml
1475

You may also like