795

Uzmanību! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboni. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts. Izvairieties ieelpot tvaikus. Izvairīties no nokļūšanas vidē. Satur: Ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izolkāni, cikliskie savienojumi, <2% aromātiskās vielas. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu vai plaisāšanu.

Ražots: Anglijā

SKU: 114007002
Daler Rowney matēta laka 75ml
795

You may also like