1085

Melna retušas grunts grafikas tehnikām.

Ātri nožūst. Uzklāt uz aukstas plates ar otas palīdzību. Piemērota akvatintas tehnikai. Laka neizšķīdina grunti, kas jau ir uzklāta uz vara vai cinka plates.


Bīstami! Sastāvā: terpentīna eļļa, MEK, kolofonija. Kaitīgs norijot. Norijot un nokļūstot elpceļos, iznākums var būt letāls. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Nokļūstot acīs, var izraisīt nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību un reiboni. Sargāt no bērniem! Izmantojiet tikai ārā vai labi vēdināmā telpā. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar tīru ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un ir viegli izņemamas. Turpiniet skalošanu. Ja jūtaties slikti, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Ja ir norīts, NEIZRAISĪT vemšanu! Saturu un iepakojumu izmest bīstamo vai īpašo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts un/vai starptautiskajiem noteikumiem. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu un plaisāšanu. 


 

Ražotājs: Charbonnel; Francija

SKU: B008267
Charbonnel Siccatif melna retušas laka 75ml
1085

You may also like