895

Līme uz eļļas bāzes. Vēlamais darba ilgums - 3h. Pavisam nožūst pēc 24h. Šķīdinātājs - vaitspirts. Vēlamie darba apstākļi: 18 - 20oC. <2% aromāti, šķīdinātājs ligroīns (naftas), vidēji alifātisks. Augstas kvalitātes produkts, kas nodrošinās ilgtspējību. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboni. Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas ​​vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no karstuma/dzirkstelēm/atklātas liesmas/karstām virsmām. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot tvaikus. Lietojot šo produktu, neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet. Ja jūtaties slikti, meklēt medicīnisku palīdzību. Izmantot tikai ārpus telpām vai labi vēdināmā vietā. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem. Sargāt no bērniem. Satur ftalskābes anhidrīdu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu vai plaisāšanu.

Ražotājs: Charbonnel; Francija

SKU: 332367
Charbonnel līme zelta lapiņām 75ml
895

You may also like