1055

Līme uz eļļas bāzes. Vēlamais darba ilgums - 12h. Augstas kvalitātes produkts, kas nodrošinās ilgtspējību.<2% aromāti, ogļūdeņraži, C9-C12, 2-25% aromāti. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboni. Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas ​​vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu vai tās plaisāšanu. Sargāt no karstuma/dzirkstelēm/atklātas liesmas/karstām virsmām. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot tvaikus. Lietojot šo produktu, neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet. Ja jūtaties slikti, meklēt medicīnisku palīdzību. Izmantot tikai ārpus telpām vai labi vēdināmā vietā. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem. Sargāt no bērniem. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Ražotājs: Charbonnel; Francija

SKU: 332368
Charbonnel līme zelta lapiņām 75ml
1055

You may also like