235

Izmanto kā nitroemalju un nitrolaku šķīdinātāju.

Bīstami! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību un reiboņus. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums / dzirksteles / atklāta uguns / karstas virsmas. Nesmēķēt. Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi. Izmantot aizsargdrēbes / acu aizsargus / sejas aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir vienkārši izdarīt. Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. Glabāt slēgtā veidā.

SKU: ACETON500
Acetons 500 ml
235

You may also like