265

Sastāvdaļas: vaitspirts terpentīns (terpentīna eļļa)~(C10H16)n.

Šķīdinātājs “№1” mākslinieku eļļas krāsu, alkīdu atšķaidīšanai un krāsu notīrīšanai no audekla, paletēm un otām. Nav piemērots laku atšķaidīšanai.

Forma: šķidrums

Krāsa: bezkrāsains vai viegli iedzeltens

Smarža:Raksturīga organisku šķīdinātāju smarža

Uzliesmošanas temperatūra:+33°С

Bīstami!

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

Kaitīgs, ja norīts.

Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.

Kaitīgs ieelpojot.

Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos.

Kairina ādu.

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Izraisa orgānu bojājumus <centrālai nervu sistēmai> ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

Sargāt no bērniem.

Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Neieelpot izgarojumus.

Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.

Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

 Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus.

SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].Ja rodas ādas kairinājums: Lūdziet mediķu palīdzību.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.

SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/tvertnes/piesārņotā materiāla saskaņā ar nacionālo likumdošanu.

Satur: Stodarda šķīdinātāju (Vaitspirtu); Terpentīna eļļu.

Profesionālai lietošanai.

SKU: 2433900
Nevskaya Palitra Šķīdinātājs Nr 1
265

You may also like