495

Paredzēts šķīdināt mākslinieku eļļas krāsas.
Sastāvs: Terpentīns (terpentīna eļļa) ~(C10H16)n, lineļļa ( rafinēta, balināta),damāras sveķi.
Smarža:Raksturīga šķīdinātāju smarža.

Bīstami!
Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Kaitīgs, ja norīts.
Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.
Kaitīgs ieelpojot.
Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst
elpceļos.
Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
Sargāt no bērniem.
Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
Neieelpot izgarojumus.
Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus.
SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. Ja rodas ādas kairinājums: Lūdziet mediķu
palīdzību.
NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti.
NEIZRAISĪT vemšanu.
Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.
Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt
cieši noslēgtu.
Atbrīvoties no satura/tvertnes/piesārņotā
materiāla saskaņā ar nacionālo
likumdošanu.
Profesionālai lietošanai.

SKU: 2433918
Nevskaya Palitra Šķīdinātājs Troiņik
495

You may also like