595

Šķīdinātājs “№4” mākslinieku eļļas, alkīda un penta-eļļas krāsu šķīdināšanai un krāsu notīrīšanai no audekla, paletēm un otām.

Vispārējs vielas raksturojums: Pinēns – 100%. Šķīdinātājs “№4” tiek iegūts attīrot tehnisko izejvielu no mehāniskiem piemaisījumiem.

Forma: šķidrums

Krāsa: bezkrāsains vai viegli iedzeltens

Raksturīga šķīdinātāju smarža.     

Bīstami !

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Kairina ādu.

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt.

Tvertni stingri noslēgt.

Pēc izmantošanas rokas, apģērbu un instrumentus kārtīgi nomazgāt.

SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties noģērbt visu piesārņoto.

apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.

SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Atbrīvoties no satura/tvertnes/piesārņotā materiāla saskaņā ar LR likumdošanu

Profesionālai lietošanai.

SKU: 2432902
Nevskaya Palitra Šķīdinātājs Nr 4
595

You may also like