757

Sikatīvs –  līdzeklis eļļas krāsu žūšanas paātrināšanai. Nodrošina krāsas vienmērīgu un pilnīgu žūšanu.

Sastātāvs: alkīda sveķi, damāra sveķi, terpentīneļļa.

Brīdinājusm!

H302Kaitīgs, ja norīts. 

H317 Var izraisīt būtisku ādas reakciju.

H300 + H330Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļauj elpceļos.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

P331NEIZRAISĪT vemšanu.

P262Nepieļaut iespējamsūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.

P102 Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

! Izraisa orgānu bojājumi

SKU: 22260050
Lukas 2226 Siccative de Haarlem 50ml
757

You may also like