1135

Atšķirībā no parastajiem aerosoliem, tajā tiek izmantota profesionāla krāsa ar samazinātu aromātu, kas izgatavota uz ūdens bāzes un zemu šķīdinātāja saturu. Gaismas izturīgs. Satur propelentu: dimetilēteri. Uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena: Sildot, var uzsprāgt. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts. Tvertne zem spiediena: nedurt un nededzināt, pat pēc lietošanas. Sargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 C/122 F. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nesmidzināt uz atklātas liesmas vai cita aizdegšanās avota. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem. Brīdinājums! Izmantojiet tikai saskaņā ar norādījumiem. Tīša nepareiza lietošana, apzināti koncentrējot un ieelpojot saturu, var būt kaitīga vai letāla. Izmantojiet ārā vai labi vēdināmā vietā, temperatūrā, kas ir augstāka par 5 C / 41 F. Notīriet mitru krāsu ar ziepēm un ūdeni. Ūdens bāzes tehnoloģija nodrošina mazāku smaku; žūšanas laiks var būt ilgāks nekā šķīdinātāju bāzes izsmidzināmajām krāsām. Satur CMIT/MIT. Var izraisīt alerģisku reakciju. Brīdinājums! Izsmidzinot, var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpot aerosolu vai tā radīto miglu. 

Ražotājs: Liquitex; Spānija

SKU: 510
Liquitex aerosola krāsa 400ml
1135

You may also like