625

Sastāvdaļas: damāras laka, terpentīns vai pinēns. Paredzēts eļļas, penta- eļļas, alkīda un mākslinieku eļļas krāsu šķaidīšanai, lietojama kā laka pabeigtam darbam. Veicina krāsu spilgtuma saglabāšanu, pasargā gleznojumu no mitruma un putekļiem. Uzklāj ar otu, sūkli vai izsmidzinot. Ieteicams glabāt noslēgtā traukā. Laka, uzglabājot, veido nogulsnes.

Uzliesmojošs!
Satur: Terpentīna eļļu; Pinēnu.
Šķīdība: Nešķīst ūdenī. Šķīst terpentīnā
un pinēnā.
Žūšanas laiks (20±2)°С:12h
Smarža: Raksturīga šķīdinātāju smarža

Bīstami!
Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs, ja norīts. Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu. Kaitīgs ieelpojot. Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar
ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Neieelpot izgarojumus. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem):  Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
Ja rodas ādas kairinājums: Lūdziet mediķu palīdzību.
NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/tvertnes/piesārņotā materiāla saskaņā ar nacionālo likumdošanu. Bīstamās sastāvdaļas: Profesionālai lietošanai.

SKU: 2533905
Nevskaya Palitra Damāras Laka
625

You may also like