1055

Organisks šķīdinātājs, izmantojams ar eļļas bāzes krāsām.  Izmanto arī kā attraipotāju un šķīdinātāju, kā arī otu tīrīšanai.

Satur terpentīna eļļu!

Bīstami! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norīts vai nonāk elpceļos. Saskarē ar ādu var izraisīt alerģiskas reakcijas. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakiju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kaitīgs ieelpojot. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot tvaikus. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Izmantot aizsargcimdus / aizsargdrēbes / acu aizsargus / sejas aizsargus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja rodas ādas iekaisums, lūdziet palīdzību mediķiem. IEELPOJOT: Izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Glabāt labi vēdināmā vietā. Glabāt slēgtā veidā. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles / atklāta uguns. Nesmēķēt. 

SKU: BARTOLINE250
Bartoline Pure terpentīns
1055

You may also like